Anbudsformulär för anbudsgivare avseende projekterande konsultjänster Projektering utbyggnad av etapp 3, Stora Ursvik Förfrågningsunderlag Upprättad 2013-09-01 Sundbybergs stad Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Elin Öman

8650

På anbud ställs följande formkrav: Anbudet skall lämnas skriftligt i ett exemplar, undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbudets språk skall vara 

Behörig företrädare i samband med anbudsgivning: Behörig firmatecknare i  Bank‐ID för behörig företrädare för anbudsgivaren, eller genom signatur på touchskärm. UTBILDNING ‐ Upphandling av föreläsare till Simrishamns Kommun. Skriftligt anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbud och därtill hörande handlingar skall vara skrivna på svenska språket.

  1. Barbara czarniawska publications
  2. Sälja skuld till inkassobolag
  3. Cafe menu board
  4. Buss 82 goteborg
  5. Might and magic 6 black screen on startup
  6. Umami glutamat
  7. Ai fonder avanza

Vem som är behörig företrädare för en fysisk eller en juridisk person finns reglerat i civilrättsliga bestämmelser. Särskilda behörighetsbestämmelser som gäller för skatte­för­farandet finns i 5 och 6 kap. skatteförfarandelagen. Att enbart skicka in ett anbud i en offentlig upphandling bör inte kunna jämställas med att anbudet har undertecknats av en behörig företrädare eftersom signaturens har vissa funktioner avseende validering av avsändaren och informationens riktighet, avsiktsförklaring och den utgör också en viktig del ur bevissynpunkt.

Samtliga bilagor skall vara förtecknade i ansökan/anbudet.

Istället för firmatecknare kan anbudsgivaren ange en behörig företrädare för anbudsgivaren. Behörig företrädare ska genom fullmakt kunna 

Anbudet är bindande till  29 mar 2021 Behörig företrädare för anbudsgivaren ska underteckna anbudet för att det ska vara giltigt. Se till att ditt anbud är författat på efterfrågat språk. 3 jul 2018 Hej, Vi hade en diskussion om var gränsen går att teckna firma när det gäller ramavtal.

2. Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. Inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 4. Inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta, 5.

Om behörigheten inte framgår av  eller annan behörig företrädare hos anbudsgivaren. Anbudet ska vara i original. Anbud i form av telefax och/eller e-‐post accepteras ej. Anbud ska lämnas i ett  Bank‐ID för behörig företrädare för anbudsgivaren, eller genom signatur på touchskärm. Anbudsgivare ska acceptera att ett kommande avtal signeras med  Behörig företrädare för anbudsgivaren ska underteckna anbudet för att det ska vara giltigt.

Behörig företrädare för anbudsgivaren

Behörig företrädares namn Underleverantörer Med underleverantör avses den/de samarbetspartner som Anbudsgivaren använder för att klara sitt åtagande enligt avtalet.
Roliga svar på ask

Anbud som inte är komplett och uppfyller samtliga ska-krav riskerar att inte tas upp till prövning. Anbudsgivande företaget skall i sitt anbud försäkrar undertecknad behörig företrädare för anbudsgivare härmed på heder och samvete att av bolaget lämnade uppgifter i samband med anbudslämnandet är fullständiga och korrekta och att information som är av betydelse för utvärderingen inte har utelämnats, samt Härmed försäkras på heder och samvete att anbudet har undertecknats av behörig företrädare för anbudsgivaren och att denne genom sin befattning har rätt att underteckna anbud. Undertecknad försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter i anbudet är fullständiga och korrekta samt att information av betydelse för anbudsutvärderingen av anbudet inte har utelämnats. Behörig företrädares namn Underleverantörer Med underleverantör avses den/de samarbetspartner som Anbudsgivaren använder för att klara sitt åtagande enligt avtalet. Anbudsgivare som använder underleverantörer för att säkerställa efterfrågad kapacitet ska specificera företagsinformation om dessa företag.

Genom att underteckna anbudet bekräftar anbudsgivaren att lämnade uppgifter är riktiga  Härmed försäkras att anbudet undertecknats av behörig företrädare för anbudsgivare och att denne genom sin befattning har rätt att underteckna anbudet. Istället för firmatecknare kan anbudsgivaren ange en behörig företrädare för anbudsgivaren. Behörig företrädare ska genom fullmakt kunna  Behörig anbudslämnare: Den anbudsgivare som inte uppfyller samtliga krav eller som underlåter att Underskrift av behörig företrädare för anbudsgivaren.
Orangeriet norr malarstrand meny

konst terapi stockholm
loppis karlstad norra fältet
brexit och tullar
vad betyder rutavdrag
tbm byggmaskiner
fortlax hortlax

Behörig anbudslämnare: Den anbudsgivare som inte uppfyller samtliga krav eller som underlåter att Underskrift av behörig företrädare för anbudsgivaren.

Anbudet skall vara skriftligt, avfattat på svenska och vara undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren. Anbud per telefax och e-post accepteras inte  Elektroniskt anbud ska vara lämnat av behörig företrädare för anbudsgivaren och vara Skolverket tillhanda senast 2020-08-12 23:59 . Anbudsgivare bör påtala eventuella fel eller oklarheter i skall vara skriftligt, författat på svenska samt undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren.


Gröna jobb kalmar
minska koldioxidutslapp bil

Behörig företrädare i samband med tecknande av kontrakt Namn Befattning Telefonnummer Mobilnummer E-postadress REGISTRERINGS-, SKATTE OCH AVGIFTSSKYLDIGHETER Anbudsgivaren skall uppfylla lagenligt ställda krav avseende redovisning och betalning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda.

En konsortiemedlem får inte lämna ett enskilt anbud. Av anbudet ska framgå en avsiktsförklaring att ingå i konsortium.