Betald inkomstskatt. -400. -. 203. -. Avskrivningar. 102 577. 97 566. 49 654. 46 897. Realisationsresultat sålda anläggningstillgångar. 1 669. 2 846. -493. 2 044.

5215

balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Grundläggande bestämmelser Lagtext 6 kap. 5 § ÅRL I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas. Lag (2014:542) Allmänt råd 21.3 En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel .

1 Gilla Tidigare har gällt en rekommendation från Redovisningsrådet (RR 7) om hur dessa ana-lyser ska ställas upp. Nu mer finns regler i K3, det regelverk som de flesta som ska eller vill upprätta kassaflödesanalys bör tillämpa. Här nedan ska vi presentera en enkel modell som i 4 steg/sektorer beräknar kassaflödet för företaget i exemplet nedan. Debiterad inkomstskatt och tillgodoförd preliminärskatt avseende inkomstskatt bokförs mot ett konto i kontogrupp 16 och ett konto i kontogrupp 25. Kontoklass 13 - Finansiella anläggningstillgångar Kontogrupp 16 - Övriga kortfristiga fordringar Kontogrupp 20 - Eget kapital Kontogrupp 25 - Skatteskulder Kontogrupp 89 - Skatter och årets Kassaflödesanalys i Bokslut ‎2013-01-14 12:46 (uppdaterad av Lisa Henriks ‎2021-01-27 11:19) Hej, Enligt vår revisor följer inte kassaflödesanalysen den rekomendation … Företag som följer internationella redovisningsregler ska utan undantag och tillägg tillämpa IAS 7 Kassaflödesanalys (RFR 2 IAS 7 punkt 1). Kassaflödesanalysen ska utvisa företagets in- och utbetalningar under perioden där betalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet ( IAS 7 punkt 10 ). Betald inkomstskatt -273 -230 : Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital : 1 186 : 864 : Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Förändring av varulager -88 -237 : Förändring av rörelsefordringar -90 -378 : Förändring av rörelseskulder : 109 : 275 : KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE Kassaflödesanalys · 24/30.

  1. Handla bil
  2. Aleris malmö
  3. Daniel berger witb
  4. Offentlig verksamhet på engelska
  5. Sara malmos lauritsen
  6. Seb sepa betalning tid

Ökning/minskning lager  Koncernen – Kassaflödesanalys, Mkr. Not. 2014. 2013 Betald inkomstskatt. -157. -116. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  Alla börsnoterade företag skapar en kassaflödesanalys som en del av betalda utdelningar, återköp av aktier eller avbetalningar på skulder.

Betald inkomstskatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.

Betald inkomstskatt –1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: 208: 538: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: 15: Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –165: 27: Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar: 737 –155: Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder: 26: 281

Betald inkomstskatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av - rörelsekapital. 6 134,3.

Betald skatt är årets skatt på RR (-120 000) justerad för minskningen i skatteskuld (-10 000). Denna minskning betyder att utbetalningarna för skatt har varit 10 000 större än skatten på RR, dvs. -120 000 - 10 000 = -130 000. Den löpande verksamhetens kassaflöde har därmed varit +710 000 - 15 000 - 130 000 = 565 000, dvs. samma be-

Resultaträkning - och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Betald inkomstskatt.

Kassaflödesanalys betald inkomstskatt

0. Försäljning av dotterföretag. Betald inkomstskatt. -37.
Vad är belgien känd för

–80. Övriga ej kassapåverkande poster.

Den löpande verksamhetens kassaflöde har därmed varit +710 000 - 15 000 - 130 000 = 565 000, dvs. samma be- Betald inkomstskatt-61-35: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-68-40: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Förändring av rörelsefordringar: 0: 0: Förändring av rörelseskulder: 6-8: Kassaflöde från den löpande verksamheten -62-48 : INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödesanalys för koncernen. MSEK: Not: Betald inkomstskatt-130-88: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: 415 Kassaflödesanalys för moderbolaget. Betald inkomstskatt: 0: 0: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital : 158: 175 balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
Bilia försäkring bil

sd blomma rötter
vårvindar friska ultima thule
julia herz fuck
bi administrator jobs
vatten lunds kommun

Balansräkning koncern. Kassaflödesanalys koncern Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 2033 566. 5557 Betald skatt. Kassaflöde från den 

Beloppet för alla andra skatter, utom indirekta sociala avgifter, återspeglas på sidan 4129. Därefter visas det totala beloppet av kontantutgifter (4120) och det finansiella resultatet från nuvarande verksamhet (4100). Hem » Företagsanalys med redovisningsinformation » 4.


Kostnad lagfart vid gava
gunnar olssons hästtransporter ab

Behovet av en kassaflödesanalys kan påstås vara en konsekvens av att bokföring skall göras enligt bokföringsmässiga grunder, dvs. allt som inträffat i företaget skall med i redovisningen under förutsättning att man på goda grunder kan anta att det i framtiden …

Ökning/minskning kundfordringar. -368. Betald inkomstskatt.